Vriendenloterij

Zo doet u mee

Ga naar vriendenloterij.nl/prijs of bel gratis 0800-1188, speel mee in de VriendenLoterij en krijg gegarandeerd een geldbedrag op uw rekening gestort. Dit bedrag is minimaal € 15,-, maar kan oplopen tot maar liefst € 10.000.-. Daarnaast maakt u met uw deelname kans op prijzen tot wel € 100.000,-. Zodra wij uw aanmelding succesvol hebben verwerkt, ontvangt u binnen vijf werkdagen een bevestiging van uw deelname.

Meespelen zolang u wilt

Bij de VriendenLoterij is uw 06-nummer uw lotnummer. Door mee te spelen met een (extra) lot, machtigt u de VriendenLoterij om voor ieder lot per trekking € 13,25 inclusief Jackpotbonus à € 0,50 van uw rekening af te schrijven. Er zijn 14 trekkingen per jaar waarvan twee zonder Jackpotbonus.

Natuurlijk bepaalt u zelf hoelang u meespeelt. Opzeggen kan op ieder gewenst moment via onze website, per telefoon of post. Wilt u meespelen zonder Jackpotbonus of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Ledenservice via 0900 – 300 1400 (€ 0,50 per gesprek) of ga naar vriendenloterij.nl.

Deelnemersreglement

In het deelnemersreglement staan alle voorwaarden van de VriendenLoterij. U kunt het reglement natuurlijk ook opvragen bij onze afdeling Ledenservice.

 • De VriendenLoterij verwerkt uw gegevens volgens haar privacy statement. Als u geen prijs stelt op onze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan VriendenLoterij, van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam.
 • De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 8789 d.d. 25/11/2014.
 • Alle geldprijzen gaan er gegarandeerd uit.
 • Geldprijzen van € 25.000,- en hoger kunnen verdeeld worden over meerdere winnaars. De auto’s worden getrokken op universum en uitsluitend uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen.
  De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Voor meer informatie vriendenloterij.nl/winkans.
 • Prijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve voor 1 februari 2017 gevallen zijn.
 • Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar.
  18+ Speel bewust.

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Voordeelagenda insert (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de VriendenLoterij N.V.
 3. De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de VriendenLoterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Deelname aan de actie is mogelijk via de actiesite vriendenloterij.nl/prijs en het gratis telefoonnummer 0800-1188.
 2. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder en alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 4. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de VriendenLoterij.
 5. De looptijd van de Actie is van 13 september 2016 tot en met 31 januari 2017.
 6. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 1 lot ten behoeve van het meespelen aan de VriendenLoterij activeren.
 8. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 9. U heeft gedurende de Actie recht op één geldbedrag ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.
 10. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
  • binnen de Actieperiode door de winnaar een lot is gekocht van de VriendenLoterij en;
  • het inleggeld voor dat lot succesvol is geïncasseerd vóór de eerstvolgende trekking na aankoop daarvan.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
  Prijs Waarde p/st Aantal
  € 15,- € 15,- 1
  € 20,- € 20,- 1
  € 250,- € 250,- 1
  € 500,- € 500,- 1
  € 1.000,- € 1.000,- 1
  € 5.000,- € 5.000,- 1
  € 10.000,- € 10.000,- 1
  De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 16.770,- (bruto) en € 12.000,- (netto). De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij. Iedere deelnemer aan de Actie ontvangt minimaal € 15,-.
 2. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
 3. De winkans op gelbedragen van € 15,- en hoger is ingeschat op 1 op 715. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars zien direct op de actiesite wat zij hebben gewonnen en ontvangen een bevestiging per e-mail en per post.
 5. De uitslagen zijn vanaf 1 maart 2017 terug te zien op vriendenloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de VriendenLoterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 5 september 2016 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 13. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan de transactievolgnummers toegekend.  De € 10.000,-, € 5.000,-, € 1.000,-, € 500,-, € 250,- , € 20,- en € 15,- wordt uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan het bedrag is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de geactiveerde lotnummers binnen de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd.
 14. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden op 14 februari 2017.
 15. Winnaars ontvangen vijf weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 16. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 17. De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden de VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op vrienden loterij/privacy.

Aansprakelijkheid

 1. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.
 2. De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verant woordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukke lijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.
 6. De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de VriendenLoterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 0900-300 1400 (€ 0,50 per gesprek) of via het contactformulier op https://klantenservice.vriendenloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bel ons

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0900 – 300 1400 (€ 0,50 per gesprek).

Of kijk op: www.vriendenloterij.nl

Schrijf ons

Schrijft u liever een brief, dan kunt u onderstaand adres gebruiken.

Correspondentie adres:
VriendenLoterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

Tweet ons

De VriendenLoterij is actief op twitter om u direct en persoonlijk te helpen. Ga naar Twitter.

Faxnummer: 020-4703148 KvK nummer: 41126395 BTW nummer: 8134.63.506.B.01

Speelt u mee met een lot inclusief Jackpotbonus en valt de AutoJackpot op dit lot? Dan wint u niet alleen de Volkswagen Polo, maar ook nog eens € 10.000,-! De Jackpotbonus kost slechts € 0,50 per trekking (12 trekkingen per jaar).

Wilt u meespelen zonder Jackpotbonus? Bel dan naar onze Ledenservice 0900 – 300 1400 (€ 0,50 per gesprek).


Speelt u al mee met de loterij? Vul dan het IBAN-nummer in waarvan maandelijks uw inleg wordt afgeschreven. Of vul een tweede IBAN-nummer in dat gebruikt kan worden voor afschrijving van dit lot.


Bij de VriendenLoterij is uw 06-nummer uw lotnummer. Hiermee maakt u kans op fantastische prijzen. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en u wordt alleen gebeld als u in de prijzen gevallen bent.


Om mee te spelen met de loterij dient u 18 jaar of ouder te zijn. Vul uw geboortedatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.